Wniosek o przywrócenie terminu – gdy przegapisz termin w sądzie

Wniosek o przywrócenie terminu – gdy przegapisz termin w sądzie

kategoria : Twoje Prawo

Wniosek o przywrócenie terminu

Uchybienie terminu zawitego powoduje, że dokonana czynność jest bezskuteczna prawnie – np. w przypadku, gdy dotyczy to terminu do wniesienia odwołania, oznacza to, iż organ II instancji musi w trybie art. 134 K.p.a. stwierdzić uchybienie terminu do wniesienia odwołania (czego skutkiem będzie to, że decyzja organu I instancji uzyska przymiot ostateczności). Instytucja przywrócenia terminu ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami niezawinionego uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez stronę.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Charakter prawny postępowania – przywrócenie terminu jest instytucją procesową, mającą na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej przez osobę zainteresowaną, w sytuacji gdy nastąpiło to bez winy. Instytucja ta ma zastosowanie wyłącznie do terminów procesowych i do terminów dokonania czynności procesowych.

Przy ocenie, z jakim terminem mamy do czynienia, należy brać pod uwagę nie tylko sformułowanie właściwego przepisu, ale również jego umieszczenie (w ustawie normującej prawo materialne, czy w ustawie procesowej) oraz skutek, jaki wiąże się z upływem terminu. Jeżeli polega on na wygaśnięciu prawa podmiotowego lub niemożności jego realizacji, termin ma charakter prawnomaterialny, jeżeli natomiast zakreśla granice czasowe dla dokonania określonej czynności w postępowaniu – jest terminem prawa procesowego (wyrok z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 923/05).

Przedmiot wniosku – uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy w uchybieniu terminu oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin.

Przesłanki:

1) uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy,

2) wniesienie przez zainteresowanego wniosku (prośby) o przywrócenie terminu,

3) dochowanie terminu (nieprzywracanego) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu,

4) dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin.

Legitymacja do wniesienia wniosku – uprawnionym do wniesienia wniosku jest zainteresowany wnioskodawca, co obejmuje nie tylko strony i osoby mające w sprawie interesy faktyczne, ale również osoby uczestniczące w niektórych czynnościach postępowania, np. świadków, biegłych, osoby trzecie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o przywrócenie terminu wraz z załącznikami

Przedmiotem wniosku o przywrócenie terminu jest sformułowanie prośby o przywrócenie terminu i uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracalny termin. Istotne jest również wykazanie, iż dochowany został termin (nieprzywracany) do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku – wniosek wnosi się do właściwego w sprawie organu administracyjnego. W sprawach o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Dokumenty

2. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Formalne sprawdzenie wniosku i zawiadomienie stron

Przyjmując wniosek o przywrócenie terminu, organ obowiązany jest sprawdzić czy spełnia ono wymagania formalne podania w postępowaniu administracyjnym, a ponadto czy wnioskodawca spełnił wymagania (zawarł elementy) określone w art. 58 K.p.a., tj.:

– uprawdopodobnił brak winy w uchybieniu terminu,

– dokonał czynności, dla której ustanowiony był termin,

– wykazał, iż dochował terminu do złożenia wniosku (w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

W razie potrzeby organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Ma on 7 dni na usunięcie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni, zgodnie z art. 64 §2 K.p.a. wniosek o przywrócenie terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Uzupełniając powyższe warto wskazać, że niedokonanie czynności, dla której ustanowiony był przywracany termin, traktowane jest jako równorzędny brak formalny wniosku o przywrócenie terminu. W uchwale z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt II FPS 9/08 Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając zagadnienie prawne wynikłe na gruncie stosowania Ordynacji podatkowej (w zakresie terminów regulacje zbliżone do K.p.a.), stwierdził: „niedopełnienie obowiązku złożenia odwołania jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, o którym mowa w art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), stanowi brak formalny podania. W przypadku jego wystąpienia, organ podatkowy właściwy do rozpoznania odwołania powinien wezwać stronę – na podstawie art. 169 § 1 wspomnianej ustawy – do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”.

2. Postępowanie rozpoznawcze

Organ ocenia, czy zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu oraz czy uprawdopodobnił, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania dotyczącego czynności, której terminowi uchybiono.

3. Wydanie rozstrzygnięcia

Postępowanie przed organem właściwym kończy się wydaniem postanowienia, w którym organ:

– przywraca termin, albo

– odmawia przywrócenia terminu.

W przypadku przywrócenia terminu do wniesienia odwołania albo zażalenia, postanowienie organu odwoławczego (właściwego w tym zakresie) ma przymiot ostateczności i przysługuje od niego bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ocena

Powiedz coś na ten temat

pomoc prawna

Najnowsze Pytania

  • Prawnik / 15 lutego 2016:
    Test zapytań

Reklama