Regulamin

SERWIS W BUDOWIE zapraszamy wkrótce

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji, dodawania komentarzy, zadawania pytań zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników, którym jest www.darmowapomocprawna.com.pl
b) Regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora portalu www.darmowapomocprawna.com.pl
c) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
d) Serwis – portal Darmowa Pomoc Prawna  www.darmowapomocprawna.com.pl, figurujący pod adresem internetowym: https://darmowapomocprawna.com.pl, http://forum.darmowapomocprawna.com.pl, http://poradyprawne.darmowapomocprawna.com.pl
e) Klient – osobę, która zwraca się po udzielenie pomocy prawnej albo osobę, której
taka pomoc jest lub została udzielona.
f) Prawnik – osoba naukowo lub zawodowo zajmująca się prawem, pracująca dla serwisu www.darmowapomocprawna.com.pl lub współpracująca z serwisem tj.adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca prawny, rzeczoznawca majątkowy, referent prawny

g) Formularz informacyjny –  wzór dokumentu z rubrykami do wypełnienia zawierający zbiór zasad, danych a także przepisów ustalających sposób postępowania, który jest potrzebny i wymagany do tego, aby otrzymać pomoc prawną

h) Pomoc prawna – szczególnego rodzaju usługi świadczone podmiotom stosunków prawnych w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów.

II. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu www.darmowapomocprawna.com.pl . Korzystanie przez Użytkowników z portalu i oferowanych usług podstawowych jest bezpłatne.
2. www.darmowapomocprawna.com.pl upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
a) dostęp do sieci Internet,
b) zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Chrome, Safari, IE, Opera, Firefox, zaktualizowana do najnowszej wersji.

III. UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w: <strong><a href=”https://darmowapomocprawna.com.pl/cennik/”>Cenniku Porad Prawnych</a></strong>
5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
• dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
6.Dodawanie Opinii i Komentarzy
Komentarz i Opinia musi być związany tematycznie z zakresem serwisu www.darmowapomocprawna.com.pl. Nie może zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, treści reklamowych, nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń.

IIIa. Podstawowe zasady udzielania pomocy prawnej w serwisie darmowapomocprawna.com.pl

1.Serwis udziela pomocy prawnej bezpłatnie i odpłatnie.
– prawnicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji i okoliczności, o których dowiedzieli się w trakcie udzielania porady,
– odpowiedzialność odszkodowawcza za ewentualne szkody wynikłe z działalności prawników w zakresie udzielania ustnych, bezpłatnych, jednorazowych porad prawnych jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,

2. Pomoc prawna udzielana jest przez Prawników osobom, które akceptują zasady świadczenia pomocy prawnej ustalone w Regulaminie, a ponadto, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie: w sprawie, w której chcą uzyskać pomoc prawną, nie korzystają w chwili zwrócenia się o pomoc prawną oraz przez cały okres prowadzenia sprawy z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
3. Prawnik nie przyjmuje sprawy a w wypadku jej przyjęcia – odmawia udzielenia pomocy prawnej, w sytuacji, gdy:
a) może wystąpić konflikt interesu klienta z interesem:
– innego klienta serwisu, którego sprawa została przyjęta przez Prawnika lub jego osoby
najbliższej (w rozumieniu Kodeksu karnego),
b) udzielenie pomocy prawnej przez Prawnika, ze względu na szczególne okoliczności faktyczne
lub prawne sprawy, jest niemożliwe albo poważnie utrudnione;
c) udzielenie pomocy prawnej przez Prawnika, ze względu na stopień trudności sprawy,
przekracza możliwości udzielenia pomocy prawnej danego Prawnika;
d) bez głębszej analizy faktycznej i prawnej sprawy, można stwierdzić, że w sprawie:
– nie występuje żadne zagadnienie, które wymaga udzielenia pomocy prawnej,
– użytkownik serwisu, klient zgłasza oczekiwania niemożliwe do spełnienia;
e) zachowanie użytkownika serwisu, klienta jest niewłaściwe. Prawnik może odmówić udzielenia pomocy prawnej klientowi, który bez uzasadnionego powodu nie przedstawił niezbędnych informacji lub dokumentów potrzebnych do udzielenia pomocy prawnej, mimo trzykrotnego zwrócenia się o nie.

4. W wypadku odmowy udzielenia pomocy prawnej Prawnik albo upoważniona przez niego
osoba niezwłocznie informuje o tym klienta, podając przyczynę odmowy telefonicznie, faksem, mailem lub listem poleconym
5. Nieprzyjęcie sprawy i odmowa udzielenia pomocy prawnej powinny nastąpić w sposób, który nie
naraża klienta na niekorzystne skutki prawne.

IIIb. Zasady przyjmowania, prowadzenia i zamykania spraw

W razie telefonicznego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady Prawnik może:
a) udzielić porady prawnej bezpośrednio przez jeśli jej nieskompilowany charakter na to pozwala i jeśli do udzielenia porady nie jest potrzebne skorzystanie z dokumentów,
b) wyznaczyć termin jej udzielenia w wybranym przez klienta terminie,
W razie e-mailowego zgłoszenia potrzeby skorzystania z porady prawnej Prawnik:
c) przygotowuje na podstawie przedstawionego w mailu stanu faktycznego sprawy opinię prawną,
d) udziela porady prawnej bezpośrednio odpisując na adres podany w mailu, jeśli nieskomplikowany charakter sprawy na to pozwala i jeśli do udzielenia porady nie jest potrzebne skorzystanie z dokumentów, których treść nie została doradcy przekazana w mailu,
e) jeśli sprawa posiada skomplikowany charakter lub jeśli do udzielenia porady jest potrzebne skorzystanie z dokumentów nie przekazanych w mailu, Prawnik:
– zwróci się za pomocą poczty elektronicznej do klienta celem uzupełnienia w wybrany przez klienta sposób ( emailem, telefonicznie, listownie) podanych przez niego informacji odnośnie stanu faktycznego sprawy lub przedstawienia treści dokumentów potrzebnych do udzielenia porady.

1.Przyjmowanie spraw

a) Sprawy przyjmowane są na bieżąco.
b) W uzasadnionych wypadkach w szczególności ze względu na duże obciążenie Prawników przyjętymi już sprawami Administrator serwisu może podjąć dezyzje o zawieszeniu przyjmowania spraw przez dany okres.
c) Klient, który zainteresowany jest uzyskaniem pomocy prawnej, wypełnia formularz, gdzie:
– podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, a także, jeśli to
możliwe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
– przedstawia krótki opis sprawy;
– przedstawia zagadnienia w zakresie których, chce uzyskać pomoc prawną;
– przedstawia informacje o biegu terminów;
d) Prawnik przyjmując sprawę bezpośrednio od klienta, zobowiązany jest:
– poinformować klienta o podstawowych zasadach świadczenia pomocy prawnej;
– udzielić klientowi niezbędnych wyjaśnień co do treści formularza informacyjnego;
– zweryfikować, czy klient prawidłowo wypełnił formularz informacyjny;
– zadbać o to, aby klient przedstawił informacje wystarczające do wstępnej oceny sprawy.
e) W sytuacji, gdy stawiennictwo klienta u Prawnika współpracującego jest niemożliwe albo poważnie
utrudnione, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub pobyt w jednostce penitencjarnej,
zgłoszenie sprawy może nastąpić listownie lub mailowo.
f) Jeśli przesłany przez klienta formularz informacyjny nie jest prawidłowo wypełniony lub nie zawiera informacji wystarczających do wstępnej oceny sprawy, Prawnik zwraca się do klienta o
uzupełnienie formularza informacyjnego w koniecznym zakresie.
g) Klient własnoręcznie podpisuje oświadczenia stwierdzające, że:
– nie korzysta w zgłoszonej sprawie z pomocy adwokata lub radcy prawnego;
– wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Prawnika na potrzeby związane
z udzielaniem pomocy prawnej;
h) przyjmuje do wiadomości, że:
– złożenie wypełnionego formularza informacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem
sprawy przez Prawnika,
– odpowiedzialność odszkodowawcza serwisu www.darmowapomocprawna.com.pl jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej,

2.Prowadzenie spraw

a) W przydzielonej sprawie Prawnik dokonuje czynności osobiście.
b) Prawnik zobowiązany jest niezwłocznie zapoznać się z przydzieloną mu sprawą oraz
poinformować klienta, że prowadzi jego sprawę.
c) Po zbadaniu sprawy, w razie wątpliwości co do stanu faktycznego lub zagadnień, których
wyjaśnienia oczekuje klient, Prawnik powinien umówić się z klientem na spotkanie informacyjne.
d) Jeśli odbycie spotkania informacyjnego jest niemożliwe albo poważnie utrudnione, o niezbędne
informacje Prawnik może zwrócić się do klienta w inny sposób.
e) Jeśli klient zwraca się o udzielenie pomocy prawnej w sprawie pilnej, w szczególności takiej, w
której biegnie termin do złożenia środka zaskarżenia, Prawnik podejmuje decyzję w przedmiocie przyjęcia sprawy. O podjętej decyzji niezwłocznie informuje klienta.
W wypadku sprawy pilnej, pomoc prawna powinna być udzielona niezwłocznie, w czasie umożliwiającym klientowi zadośćuczynienie terminowi, z którego wynika pilność sprawy
f) Opinia, która wystawia Prawnik do danej sprawy, powinna zawierać informację o:
– możliwych szansach na uwzględnianie żądań klienta w toku prowadzonego lub przyszłego
postępowania;
– ewentualnych kosztach sprawy, w tym kosztach, jakie klient może ponieść na wypadek jej
przegrania;
– możliwości kwestionowania w danej sytuacji rozstrzygnięć sądu lub innego organu, w tym o przysługujących klientowi środkach zaskarżenia;
– miejscu i terminie złożenia pisma załączonego do opinii oraz o ilości egzemplarzy, w jakiej to pismo należy złożyć;
– ewentualnej odpowiedzialności klienta za podjęcie działań niezgodnych z prawem.
– opinię lub pismo można przekazać klientowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia nadania i odbioru załącza się do akt sprawy.

3. Zamykanie spraw
a) Po wręczeniu albo przesłaniu opinii lub pisma klientowi Prawnik zamyka sprawę, chyba że konieczna jest dalsza pomoc prawna w zakresie sprawy.
b) Gdy sprawa wymaga kontynuacji, Prawnik podejmuje decyzję, czy kolejne jej aspekty
należy uznać za sprawę nową, czy też sprawa w tym zakresie powinna być prowadzona w ramach dotychczasowej sprawy.

4.Sprawy klientów niebędących osobami fizycznymi

a) Klientem, może być także podmiot niebędący osobą fizyczną,
b) Taki klient podaje następujące dane: nazwę klienta, osoby upoważnione do jego reprezentacji lub
kontaktów z Prawnikiem oraz adres korespondencyjny, a także, jeśli to możliwe, numer telefonu i
adres poczty elektronicznej;
– przedstawia krótki opis sprawy;
– przedstawia zagadnienia, w zakresie których klient chce uzyskać pomoc prawną;
– przedstawia informacje o biegu terminów;
– podpisuje stosowne oświadczenia,
c)Prawnik może zawrzeć z klientem pisemne porozumienie o stałej współpracy w zakresie
świadczenia pomocy prawnej.
d) Jeśli przepisy porozumienia z prawnikiem, nie stanowią inaczej współpraca z klientem
polega na udzielaniu pomocy prawnej w jednostkowych sprawach, które zostały zgłoszone na piśmie, faksem lub mailem.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora jedynie do celów tego serwisu
2. Administratorem danych osobowych jest www.darmowapomocprawna.com.pl , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU I Z POZOSTAŁYCH JEGO FUNKCJONALNOŚCI

1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby lub firmy. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga zgody Administratora.
2. Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
5. Przy tworzeniu wpisów dbamy o kulturę języka polskiego. Wpisy szczególnie rażące niedbalstwem lub lekceważeniem norm językowych będą usuwane bez ostrzeżenia.

VI. BLOKADA KONTA

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych Użytkowników.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Administrator może zablokować konto użytkownika w sytuacji:
• naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
• podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
• umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

VII. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania dyskusji, redagowania i skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.